Ceny právních služeb

Odměna za právní služby je s klientem sjednávána individuálně v souladu se zákonem o advokacii a vyhláškou Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Při sjednávání odměny zohledňujeme specifika daného případu, časovou i odbornou náročnost a finanční možnosti klienta. Smluvní odměnu je možné podle povahy služeb sjednat následujícími způsoby (případně kombinací uvedených):

Úkonová odměna

Odměna za služby advokáta je určena počtem úkonů právní služby, které advokát v konkrétní věci pro klienta učiní. Pevná částka za každý úkon právní služby je dle povahy věci přímo stanovena advokátním tarifem s tím, že po dohodě s klientem může být výše tarifně stanovené odměny přiměřeně upravena.

Časová odměna

Odměna za služby advokáta je určena počtem hodin, které advokát poskytnuté právní službě věnuje. Přibližný odhad počtu hodin je klientovi vyčíslen na úvodní poradě. Jednoduchá poradenská činnost nebo záležitost, jíž nelze ocenit jinak, je otaxována v hodinové sazbě 2.600 Kč/hod. vč. režijního paušálu. Tato sazba může být v závislosti na povaze věci snížena až na polovinu, při použití cizího jazyka nebo cizího práva nebo u komplikované věci (zejména pokud jde o spory v rámci nekalé soutěže, autorského práva, etc.) může být hodinová sazba zvýšena až na trojnásobek.

Paušální odměna

Odměna za služby advokáta je sjednána pevnou částkou za kompletní vyřízení věci, jejíž výše je s klientem dohodnuta při převzetí zastoupení.

Mimosmluvní odměna

Není-li s klientem sjednána samostatně smluvní odměna za právní služby, náleží advokátovi odměna stanovená advokátním tarifem, tj. sazbou tzv. mimosmluvní odměny za úkon právní služby v závislosti na povaze právní věci a počtu úkonů, které advokát ve věci učinil. 

Vedle odměny jsou klientovi přeúčtovány hotové výdaje vynaložené v souvislosti s poskytnutím právní služby či náhrady advokáta (cestovné, režijní paušál, etc.) stanovené advokátním tarifem.

K ceně právní služby je připočtena zákonem stanovená sazba DPH.

V případě dlouhodobější spolupráce lze sjednat konkrétní slevy nebo předem stanovenou paušální odměnu.

 

Kontakt

Mgr. Tomáš Cimbota
Advokátní kancelář

Horní náměstí 365/7
Olomouc 772 00
+420 585 221 309
ak.cimbota@volny.cz
cimbota@akcimbota.com

Po – Čt   9.00 – 16.00
Pá          9.00 – 14.00